linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. "Охорона праці в медичній галузі"


ZSMU
СРС. "Охорона праці в медичній галузі"

ПРО НАШ КУРС

Оn-line курс «Охорона праці в медичній галузі» розроблено фахівцями кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 2 курсу медичного факультету за спеціальністю 222 «Медицина». Метою викладання on-line курсу «Охорона праці в медичній галузі» є удосконалення знань з питань збереження життя, здоров’я і працездатності медичних працівників у виробничих умовах шляхом застосування комплексу законодавчих, організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів, виховання морально-етичних цінностей, спрямованих на профілактику виробничого травматизму та виникнення професійних і виробничо-обумовлених захворювань. Згідно з вимогами Стандарту освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» дисципліна забезпечує набуття студентами інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей. Студенти вивчають фізичні, хімічні та біологічні фактори виробничого середовища, законодавчі документи щодо їх нормування, вчаться розробляти заходи первинної, вторинної та третинної профілактики, вивчають особливості планування лікарень та основні напрямки проведення інфекційного контролю у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах; вчаться проводити санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів та в організованих колективах; проводять оцінку забруднення повітря в палатах, маніпуляційних, операційних та ефективність санації повітря у різних приміщеннях ЛПЗ; визначають та використовують заходи щодо попередження внутрішньолікарняних інфекцій; вивчають умови та організацію проведення попередніх і періодичних медичних оглядів робітників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці; визначають основні складові безпеки, а саме: безпечне виробниче обладнання, безпечні технологічні процеси та організацію безпечного виконання робіт.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з охорони праці, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс