linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Друга іноземна мова (німецька)


ZSMU_For_CS2019
Друга іноземна мова (німецька)

Метою викладання курсу «Друга іноземна мова (німецька)» є практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації, удосконалення знань медичної термінології, та формування умінь застосовувати отримані знання у професійній підготовці та подальшій професійній діяльності, відповідно до освітньо–кваліфікаційних характеристик та примірної програми навчальної дисципліни підготовки фахівців другого магістерського рівня вищої освіти “Іноземна мова” (Англійська, Німецька, Французька), яка розроблена на базі програми опорної кафедри латинської та іноземних мов Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького та затверджена заступником Міністра охорони здоров’я України О.Лінчевським 05.10.2016 р. В процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок, включаючи навички читання, аудіювання, перекладу автентичних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.

Вимоги:

Для вивчення даного курсу за вибором студентам необхідно мати дівайс з доступом до мережі інтернет.

доц. кафедри іноземних мов Олексієнко А.В.

Зареєструватися на курс